top of page

תקנון האתר

מבוא       

1. אתר סטודיו9 , מופעל על ידי יפעת לוין  (להלן – בעלי האתר) ובנוסף משמש כחנות וירטואלית (להלן – האתר). בעלי האתר מאשרים גישה לאתר וביצוע פעולות בו בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן – תנאי השימוש).

2. בעלי האתר שומרים על זכותם לשנות ו/או להוסיף ו/או לתקן, מפעם לפעם, את הוראות תקנון זה ואת תנאי השימוש.

3. השימוש באתר ורכישת מוצרים באתר מהווים הצהרה מצד המשתמש כי הוא קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן וקיבל אותן על עצמו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בעניינים אלו, במישרין או בעקיפין כלפי בעלי האתר ו/או כלפי מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר (ככל שיבוצעו) על-פי תקנון זה ותנאי השימוש. בכל מקרה, וגם אם לא קרא בפועל תקנון זה, מסכים בזאת כל משתמש כי תנאי תקנון זה יחולו עליו, ובפרט סעיף זה.

4. בתקנון זה, "משתמש" הינו כל מי שעושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מבצע רכישה בחנות, מבקר, גולש ו/או עושה כל שימוש אחר בתוכן האתר, בין אם דרך מחשב, נייד או דרך אחרת.

5. המידע, השירותים והתכנים המופיעים באתר עשויים להשתנות בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר. על כן, בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן, לשנות, למחוק, להוסיף תכנים ו/או שירותים ו/או מידע במופיע באתר, ללא מתן כל הודעה מראש ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תבעיה ו/או דרישה בשל כך כלפי בעלי האתר.
 

       המוצרים

6. בעלי האתר יעשו השתדלות להציג את תמונות המוצרים, מדויק ככל האפשר, אולם המשתמש יודע ומבין כי תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורך המחשה בלבד והן אינן מחייבות את בעלי האתר.

7. בעלי האתר עושים, כמיטב יכולתם, להבטיח כי המידע המוצג באתר ביחס למוצרים, הינו שלם ומדויק, אולם מובהר בזאת כי עלולים להופיע במידע זה, בתום לב, שגיאות ו/או אי דיוקים ובמיוחד בשים לב כי חומר הגלם המשמש לבניית מוצרי החברה הינו עץ הרגיש לסדקים, שינויי צבע או עיוותים. בעלי האתר אינם נושאים באחריות כלשהי הנובעת ו/או קשורה למידע האמור.

8. ניתן לרכוש את המוצרים המופיעים באתר, עד גמר המלאי. בעלי האתר אינם מתחייבים להחזיק מלאי מינימלי של מוצר מסוים.

9. בעלי האתר מציעים למשתמשים קורסים הנחלקים לשלושה קטגוריות: קורס מקוון הזמין לצפיה מיידית בכל עת (VOD), קורס מקוון המועבר בשידור חי (להלן – קורס לייב) וסדנאות המועברות במפגשים פנים אל מול פנים (כל שלושת הקורסים ייקראו להלן – הקרוסים או הקורס). תכני הקורסים, היקפם, אורכם ומחירם עשויים להשתנות ולהתעדכן מעת לעת, ע"פ שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר.

10. משתמש אשר רכש קורס לייב באתר, מסכים ומאשר כי פתיחתו של הקורס מותנה ברישום מינימלי של משתמשים ולבעלי האתר הזכות לדחות את מועד פתיחת הקורס האמור, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

11. משתמש אשר רכש קורס מקוון באתר (קורב לייב או קרוס VOD), מסכים ומתחייב שלא להקליט, לא לשכפל, לא להעתיק, לא למסור, לא לאפשר שימוש או גישה, לא לצלם, לא לפרסם, לא לשדר, לא להעמיד לרשות הציבור, תוכן כלשהו מתכני הקרוס, בכל אמצעי ו/או מדיה כלשהם.

12. המחירים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ.

13. רכישה באתר תתאפשר באמצעות כרטיס אשראי, חשבון פייפאל, ביט או העברה בנקאית והשלמת העסקה תושלם רק לאחר קבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי/ חשבון פייפאל של המשתמש או חשבון הבנק של בעלי האתר, לפי העניין.

אמצעי נוסף לתשלום הינו באמצעות תשלום במזומן בעת איסוף עצמי מכתובת הסטודיו, המפורטת בסעיף ‎22 להלן.

14. בעלי האתר רשאים לעדכן את מחירי המוצרים ודמי המשלוח, מעת לעת, ע"פ שיקול דעתם הבלעדי. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך רכישת המוצר (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי אשר באמצעותם הושלם תהליך רכישת המוצר). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך רכישת המוצר, יחויב המשתמש  לפי המחירים המעודכנים.

15. בעלי האתר רשאים להציע מבצעים, הטבות והנחות ורשאים בכל עת, להפסיקם, להחליפם או לשנותם, בלא צורך במתן כל הודעה מוקדמת על כך.

16. בעלי האתר יפרסמו לכל מבצע, הטבה והנחה את תנאיו והם יחולו על המוצרים שלגביהם צוין במפורש כי הנ"ל חלים. 

17. האתר מציע, באתר עצמו או באמצעות קישור לאתרים אחרים (כגון: פייסבוק, youtube וכדומה), אף הדרכות ו/או מוצרים ללא חיוב כספי. אחריות בעלי האתר ו/או מי מטעם, המפורטת בסעיפים ‎30 עד ‎36, תחול על שירותים ומוצרים אלה.

ביצוע הזמנות באתר

18. רכישת מוצרים תתבצע על ידי המשתמש באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי לביצוע ההזמנה והאחריות על מילוי הפרטים ונכונותם מוטלת על המשתמש.

19. בכדי להבטיח את ביצוע הרכישה ביעילות וללא תקלות, על המשתמש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר, במדויק. במקרה של מסירת פרטים שגויים ו/או לא מדויקים ו/או לא מעודכנים, בעלי האתר לא יוכלו להבטיח את אספקת המוצרים ליעדם ו/או את אספקתם במועד. במקרה שעקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא מדויקים ו/או לא מעודכנים, יוחזרו המוצרים ו/או חלק מהם לבעלי האתר, יחויב המזמין בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

20. במקרה בו המוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי בעלי האתר, נציג יצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.

21. לאחר בדיקת כרטיס האשראי שהזין המשתמש בעת ביצוע ההזמנה, קבלת אישור מחברת האשראי ובדיקה כי המוצר אכן מצוי במלאי, יישלח למשתמש אישור סופי של ההזמנה בדואר אלקטרוני.

אספקה ומשלוח מוצרים

22. המשתמש רשאי לבחור לאסוף בעצמו את המוצרים שנרכשו באתר, מכתובת הסטודיו של בעלי האתר: המתכת 32 קומה 2 אזור התעשייה כרמיאל בשעות ובימי הפעילות של הסטודיו או באפשרות של משלוח המוצרים שנרכשו ליעד המבוקש, הכל בהתאם למפורט בדף מדיניות המשלוחים והאספקה. מובהר כי לא ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה לאחר השלמת ההזמנה.

23. היה ובחר המשתמש במשלוח, אזי האספקה תבוצע באמצעות חברת שילוח עצמאית (חיצונית למפעילה), לכתובת בישראל שהוקלדה על-ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה.

24. אספקת פריטים אל כתובת המשתמש כרוכה בדמי משלוח כמפורט באתר. דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. המשתמש יחויב בדמי המשלוח יחד עם התשלום בגין הפריטים. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מפעם לפעם.

25. בעלי האתר לא יהיו אחראים בגין עיכובים שאינם בשליטתם ו/או שמקורם במשתמש (לרבות זמינותו הטלפונית של המשתמש בשעות התיאום) ו/או בגורם המשלח, עיכובים בגין "כוח עליון", שביתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך ההזמנה ו/או הרכישה ו/או האספקה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני ו/או מכל סיבה אחרת שאינה בשליטת בעלי האתר. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות בעלי האתר לאספקת המוצר.

26. אספקת מוצרים שנרכשו באתר באמצעות חברת שילוח תתאפשר באזורי משלוח מסוימים בלבד כפי שמוגדרים על-ידי חברת השילוח על-פי שיקול דעתה בלבד. יובהר כי בעלי האתר ו/או חברת השילוח יהיו רשאים לשנות, מעת לעת, את אזורי המשלוח על-פי שיקול דעתם וללא מתן הודעה מוקדמת מראש. בעלי האתר יהיו רשאים לסרב לספק מוצרים באמצעות משלוח גם לכתובת שבתחום אזורי המשלוח כאשר האזור מוגבל גישה מבחינה ביטחונית ו/או מבחינה בריאותית ו/או מבחינה טכנית ו/או נדרשות פעולות מיוחדות לצורך אספקת המשלוח לאותו אזור ו/או נשקפת לגורם המשלח סכנה כלשהיא ו/או מכל סיבה אחרת, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר.

27. בעת אספקת המוצרים, בין באיסוף עצמי ובין באמצעות חברת שילוח, רשאים בעלי האתר ו/או מי מטעם לדרוש את נוכחות בעל כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצרים.

28. דמי המשלוח יופיעו בתום תהליך ההזמנה וייגבו בזמן ביצוע ההזמנה.

29. בעלי האתר אינם אחראים על עיכובים שנוצרו על ידי חברת השילוח באספקת המוצרים.

אחריות בעלי האתר

30. בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות בעילה חוזית ו/או נזיקית). השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד ומובהר כי בעלי האתר אינם אחראים לכל מידע אשר יועלה על-ידי משתמשים חיצוניים.

31. בעלי האתר אינם אחראים לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש ו/או של צד שלישי, שייגרמו בשל גישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.

32. בכל מקרה לא יישאו בעלי האתר באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט/ים הנרכש/ים וכן לא יישאו בכל נזק שאינו ישיר ו/או שהינו תוצאתי.

33. בעלי האתר אינם אחראים לאיכות ההרכבה שיעשה המשתמש בפריטים שרכש באתר שלא בהתאם להוראות ההרכבה או בכלל.

34. המשתמש מצהיר ויודע כי קיימים סיכונים בעבודות נגרות והרכבת המוצרים ובעלי האתר אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד ו/או פציעה שתגרם למשתמש או לצד ג'.

35. המשתמש מצהיר ויודע כי אין לאפשר לקטין להרכיב ו/או לעשות שימוש במוצר אשר נרכש באתר, ללא ליווי של אדם מבוגר ומיומן.

36. מבלי לגרוע מהאמור בתעודות האחריות ו/או הוראות השימוש ו/או ההרכבה של כל אחד מהמוצרים מובהר, כי בעלי האתר אינם אחראים לשימוש שיעשה המזמין במוצרים שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או בעלי האתר ו/או כל שימוש אחר, לרבות שימוש שאינו בהתאם להוראות שבתעודת האחריות ו/או הוראות ההרכבה.

קניין רוחני ושימוש באתר

37. האתר וכל התוכן המופיע בו לרבות שרטוטים, קטעי קול ומוסיקה, קטעי וידאו, עיצובים, דגמים, עיצוב האתר, איורים, תמונות, צילומים, טקסט, גרפיקה וכו' (להלן – המידע) מוגנים  על ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ושייכים לבעלי האתר ו/או לצדדים ג' אחרים.

38. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם המידע ו/או האתר, סימני מסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) לרבות השם "סטודיו9", ובכלל זאת שם המתחם (Domain name), הפטנטים, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושו הבלעדי של בעלי האתר .

39. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, עיצוב מוצרים, תמונות המוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת אישורם המפורש של בעלי האתר, מראש ובכתב.

ביטול עסקה - מוצרים

40. המשתמש רשאי לבטל עסקה ולקבל החזר כספי בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981, לרבות התקנות שהותקנו מכוחו (להלן: "החוק").

41. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים / שירותים אשר בגינם לא שולמה תמורה כספית כגון מתנות, הטבות וכדומה.

42. ניתן להחזיר מוצר שלא נעשה בו שימוש, כשהוא באריזתו המקורית, רק במקרה שלא הורכב או הותקן, תוך 14 יום ממועד אספקתו למשתמש.

43. בעלי האתר יהיו רשאים, ע"פ שיקול דעתם הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה. הודעה על ביטול או הפסקה כאמור תימסר למשתמש, ובעלי האתר ימנעו מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או ישיבו לו כל סכום ששולם בגין ההזמנה, ככל ששולם.

44. מובהר, כי במקרה של ביטול עסקה מצד בעלי האתר, למעט בגין השבת סכום הזמנה, כאמור (ככל שנגבה), לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר ו/או מי מטעמם בגין ביטול העסקה.

ביטול עסקה – קורסים מקוונים

45. המשתמש רשאי לבטל הרשמתו לקורס לייב אשר מועד פתיחתו נדחה על ידי בעלי האתר, בכפוף למתן הודעת ביטול שתמסר לבעלי האתר בכתובת המייל yifat@9design.co.il , וזאת בתוך 7 ימים ממועד הודעת בעלי האתר על דחיית מועד תחילת הקורס האמור. היה והודעת ביטול כאמור, לא תמסר במועד, יחויב המשתמש במחירו המלא של הקורס, אף אם המשתמש לא נטל חלק בקורס או בחלקו.

46. משתמש רשאי לבטל הזמנה של קורס לייב שנרכש באתר על ידי שליחת הודעת ביטול לכתובת המייל yifat@9design.co.il, וזאת בתנאי שהודעת הביטול נמסרה לפחות 14 ימי עסקים לפני מועד פתיחת הקורס.

47. בביטול הזמנת קורס שמועד פתיחתו אינו נדחה ע"י בעלי האתר, ייגבו דמי ביטול בהתאם להוראות החוק, לרבות התקנות שהותקנו מכוחו.

48. בעלי האתר רשאים להשעות ו/או לחסום ו/או למנוע ו/או להפסיק גישה או שימוש ממשתמש לאתר ו/או לתכני האתר ו/או לקורסים מקוונים, כולם או חלקם, במידה ואותו משתמש, בהתאם לקביעת בעלי האתר ע"פ שיקול דעתם הבלעדי, מפריע ו/או מונע את המשך קיומו התקין של קורס או שאותו משתמש לא מילא אחר תנאי השימוש באתר במלואם ובכל מקרה בו המשתמש עושה שימוש לא ראוי ו/או בלתי סביר באתר, לרבות תכניו ו/או שירותיו. במקרה כזה, בעלי האתר אינם חייבים להחזיר תמורה כלשהי אשר שולמה על ידי המשתמש.

49. לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהם ממשתמש אשר גישתו לאתר ו/או לקורס מקוון נמנעה ו/או הופסקה ו/או הושעתה ו/או נחסמה, בנסיבות המתוארת בסעיף ‎48 לעיל, כלפי בעלי האתר.

 

אבטחה, סודיות ומדיניות פרטיות

50. פרטי המשתמש אשר יימסרו על ידו במסגרת מילוי טופס הזמנה, יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של בעלי האתר ולכל דין.

51. בעלי האתר לא ימסרו את פרטי המשתמש, אלא במקרים המפורטים להלן:

51.1. בעלי האתר נדרשו לכך על פי צו שיפוטי או לפי כל דין.

51.2. התקבלה התראה על נקיטת הליכים משפטיים נגדם בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש או כאשר קיימת מחלוקת, דרישה, טענה, תביעה או הליכים משפטיים בין המשתמש לבעלי האתר.

51.3. בעלי האתר מארגנים את פעילותם במסגרת גוף משפטי אחר, בכל דרך שהיא. בעלי האתר רשאים להעביר את פרטי המשתמש לגוף המשפטי האחר ובתנאי שהגוף הנ"ל יקבל על עצמו את מדיניות הפרטיות של בעלי האתר.

51.4. התעורר אצל בעלי האתר חשד כי המשתמש ביצע שימוש באתר ו/או בתכניו לצורך מעשה בלתי חוקי ו/או כדי להקל, לאפשר, לעודד ו/או לסייע בביצועו של מעשה כזה.

51.5. התעורר חשד או הועלתה טענה כי המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש ו/או הסכם עם בעלי האתר או כי המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל אשר עלול לפגוע בבעלי האתר ו/או במי מטעמם ו/או בצדדים שלישיים.

51.6. מסירת הפרטים נדרשת לצורך פעילות בעלי האתר בניהול עסקם, לרבות פעולות שיווק, פרסום, קידום מכירות, פניה באמצעות דיוור ישיר או בכל דרך למשתמש.

למשתמש לא תהיה והוא מוותר על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי בעלי האתר בשל מסירת פרטיו כאמור לעיל.

52. בעלי האתר נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע אשר מסר המשתמש באתר. במקרים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או הנובעים מכוח עליון, לא יהיו בעלי האתר אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם למשתמש, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

53. פרטי כרטיסי האשראי של משתמש המבצע פעולות באתר, אינם נשמרים כלל במערכות האתר ו/או במערכות בעלי האתר הנעזרים בחברות חיצוניות לצורך סליקת כרטיסי האשראי.

54. משתמש אשר מתנגד לשימוש בפרטיו או מבקש שלא לקבל פניות מטעם בעלי האתר באמצעות דיוור ישיר, יודיע על כך לבעלי האתר בכתב במקום המיועד לכך באתר או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ישיר. במקרה כזה בעלי האתר יפעלו בהתאם לבקשת המשתמש שנמסרה להם.

דין וסמכות שיפוט

55. הדין החל על תקנון זה, לרבות תוקפו, תכולתו, פירושו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד.

56. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל מחלוקת הנוגעת לתקנון ו/או לאתר ו/או למוצר או שירות אשר נרכשו באתר, תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר נצרת בלבד.

bottom of page